Офіційний сайт Департаменту освіти Харківської міської 

ради
Управління освіти адміністрації Червонозавоводського району Харківської міської ради
Управління кримінальної міліції у справах дітей
Портал превентивної освіти
ДИТЯЧИЙ ФОНД «ЗДОРОВ'Я ЧЕРЕЗ ОСВІТУ»
Допоможи дітям теплим словом!
Департамент науки i освiти Харківської обласної державної адміністрації
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

Статут дошкільного навчального закладу

 

 

 

 

 

 

І  ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1.  Комунальний заклад «ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД (ЯСЛА-САДОК) № 31 ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ» (далі – ДОШКІЛЬНИЙ ЗАКЛАД), є правонаступником комунального дошкільного навчального закладу № 31 загального розвитку Червонозаводського району.

1.2. Юридична адреса: 61009 , м. Харків, вул.. Достоєвського, буд.89-А, тел. 51-40-06.

1.3. Засновником ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ є Харківська міська рада               (далі. ЗАСНОВНИК). ЗАСНОВНИК або уповноважений ним орган здійснює фінансування ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ, його матеріально-технічне забезпечення, надає необхідні будівлі з обладнанням і матеріалами, організовує будівництво і ремонт приміщень, їх господарське обслуговування, харчування та медичне обслуговування дітей. Власником майна є територіальна громада міста Харкова в особі управління комунального майна та приватизації Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської ради.

1.4.  ДОШКІЛЬНИИ ЗАКЛАД у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «"Про освіту", "Про дошкільну освіту", Положенням про дошкільний навчальний заклад України (далі - Положення), затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003р. N 305, іншими нормативно-правовими актами, рішеннями  ЗАСНОВНИКА та уповноваженого ним органу, їх наказами, програмно-методичними матеріалами Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України, власним Статутом.

1.5.ДОШКІЛЬНИИ ЗАКЛАД є юридичною особою, має печатку і штамп і встановленого зразка, бланки з власними реквізитами, реєстраційний рахунок в органах Державного казначейства, може мати рахунки в установах банків. Ідентифікаційний код № 02146280.

1.6. Головною метою ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ є забезпечення реалізації права громадян на доступність і безоплатність здобуття дошкільної освіти у межах держазних вимог до змісту, рівня й обсягу дошкільної освіти, збереження та зміцнення здоров’я дітей, створення умов для їх фізичного, розумового та духовного розвитку.

1.7. Діяльність ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти:

- реалізація державної політики в галузі дошкільної освіти;

- збереження та зміцнення фізичного, психічного й духовного здоров'я дітей;

- формування особистості дитини, розвиток її творчих здібностей та нахилів;

- виконання вимог Базового компонента дошкільної освіти;

- забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту;

- виховання у дітей любові до України, шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу, а також цінностей інших націй і народів, свідомого ставлення до себе, оточення та довкілля;

- здійснення соціально-педагогічного патронату сім`ї.

1.8. ДОШКІЛЬНИИ ЗАКЛАД самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах компетенції, передбаченої законодавством України, Положенням та даним Статутом.

1.9. ДОШКІЛЬНИИ ЗАКЛАД несе відповідальність перед собою, суспільством і державою за:

- реалізацію головних завдань дошкільної освіти, визначених Законом України «Про дошкільну освіту";

- забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту, рівня і обсягу;

- дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази.

1.10.Взаємовідносини між ДОШКІЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ та юридичними і зичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.

ІІ КОМПЛЕКТУВАННЯ ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

 

2.1. Порядок комплектування  ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ визначається ЗАСНОВНИКОМ.

2.2. У ДОШКІЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ встановлюється кількість груп відповідно до рішення місцевих органів виконавчої влади на підставі запитів батьків.

2.3. Групи можуть комплектуватися за віковими (одновіковими, різновіковими), сімейними (родинними) ознаками.

  2.4. У ДОШКІЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ можуть функціонувати групи денного, короткочасного, цілодобового перебування дітей.

2.5. Наповнюваність груп дітьми становить:

- до одного року - до 10 осіб;

- від одного до трьох років - до 15 осіб;

- від трьох до шести (семи) років - до 20 осіб;

- різновікові - до 15 осіб;

- з короткотривалим і цілодобовим перебуванням - до 10 осіб;

- в оздоровчий період - до 15 осіб.

2.6. Для зарахування дитини у ДОШКІЛЬНИИ ЗАКЛАД необхідно надати:

- заяву батьків або осіб, які їх замінюють;

- медичну довідку про стан здоров'я дитини;

- довідку дільничного лікаря про епідеміологічне оточення;

- свідоцтво про народження дитини.

2.7. За дитиною зберігається місце у ДОШКІЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ у разі її хвороби, карантину, санаторного лікування, на час відпустки батьків або осіб, які їх замінюють, а також у літній оздоровчий період (75 днів).

2.8. Відрахування дітей із ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ може здійснюватись:

- за бажанням батьків, або осіб, які їх замінюють;

- на підставі медичного висновку про стан здоров'я дитини, що виключає можливість її подальшого перебування в ДОШКІЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ цього типу;

- у разі несплати без поважних причин батьками або особами, які їх замінюють, плати за харчування дитини упродовж 2-х місяців;

- у разі відсутності дитини без поважних причин більше 2-х місяців.

2.9. Термін письмового повідомлення батьків або осіб, які їх замінюють про відрахування дитини не менше як за 10 календарних днів.

2.10. ДОШКІЛЬНИМ ЗАКЛАД здійснює соціально - педагогічний патронат сім’ї з метою забезпечення умов для здобуття дошкільної освіти дітьми дошкільного віку, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку, але не відвідують ДОШКІЛЬНИЙ ЗАКЛАД, та надання консультаційної допомоги сім’ї.

2.11. Діти, які перебувають у ДОШКІЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ короткотривало або під соціально - педагогічним патронатом, беруться на облік у закладі.

 

ІІІ. РЕЖИМ РОБОТИ ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

3.1. Режим роботи ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ встановлюється на підставі рішення місцевих органів виконавчої влади за погодженням з радою ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ.

3.2. ДОШКІЛЬНИМ ЗАКЛАД або окремі його групи за рішенням ЗАСНОВНИКА або уповноваженого ним органу можуть працювати за режимом п’ятиденного або шестиденного робочого тижня.

3.3. Щоденний графік роботи ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ: 7.00 - 19.00.

3.4. Щоденний графік роботи груп ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ визначається керівником згідно з затвердженим рішенням органів виконавчої влади.

3.5. За рішенням місцевих органів виконавчої влади з урахуванням потреб батьків або осіб, які їх замінюють, може бути змінено режим роботи ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ або його окремих груп.

ІV. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ У ДОШКІЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

4.1. Навчальний рік у ДОШКІЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ починається   1 вересня і закінчується 31 травня наступного року.

З 1 червня до 31 серпня (оздоровчий період) у ДОШКІЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ проводиться оздоровлення дітей.

4.2. ДОШКІЛЬНИМ ЗАКЛАД здійснює свою діяльність відповідно річного плану, який складається на навчальний рік та період оздоровлення.

4.3. План роботи ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ схвалюється педагогічною радою закладу, затверджується завідувачем ДОШКІЛЬНОГО  ЗАКЛАДУ і погоджується з управлінням освіти Червонозаводської районної в місті Харкові ради.

План роботи ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ на оздоровчий період погоджується з Червонозаводською районною санітарно – епідеміологічною службою.

4.4. У ДОШКІЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ визначена українська мова навчання і виховання  дітей.

4.5. Навчально-виховний процес у ДОШКІЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ  здійснюється відповідно до вимог Базового компоненту дошкільної освіти,  програми виховання, навчання і розвитку дітей дошкільного віку, яку  ДОШКІЛЬНИЙ ЗАКЛАД має право вибирати з комплексу варіативних програм, затверджених Міністерством освіти і науки України. ДОШКІЛЬНИЙ ЗАКЛАД має право розробляти та впроваджувати в навчально-виховний процес власні програми, затверджені в установленому порядку.

4.6. ДОШКІЛЬНИЙ ЗАКЛАД може надавати додаткові освітні послуги, платні або безоплатні, лише на основі угоди між батьками або особами, які їх замінюють. та ДОШКІЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ у межах гранично допустимого навантаження дитини, визначеного Міністерством освіти і науки України разом з Міністерством охорони здоров’я України.

V. ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ ДІТЕЙ У ДОШКІЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

 

5.1. Порядок забезпечення продуктами харчування встановлюється ЗАСНОВНИКОМ або уповноваженим ним органом.

5.2. Забезпечення продуктами харчування ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАД здійснюється у відповідності до діючих нормативів.

5.3. Кратність харчування дітей у ДОШКІЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ залежить від режиму роботи груп та тривалості перебування дітей в них.

5.4. Для дітей, які перебувають у ДОШКІЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ менше шести годин, організація харчування, його форми і кратність визначаються домовленістю з батьками або особами, які їх замінюють.

5.5. Контроль за організацією та якістю харчування, вітамінізаціє страв, закладкою продуктів харчування, кулінарною обробкою, виходом страв, смаковими якостями їжі, санітарним станом харчоблоку, правильністю зберігання, дотримання термінів реалізації продуктів покладається на медичних працівників та керівника ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ.

 

VI. МЕДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ДІТЕЙ У ДОШКІЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

 

6.1. Медичне обслуговування дітей ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАД здійснюється медичним персоналом ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ, Харківською міською дитячою клінічною лікарнею №24 на безоплатній основі.

6.2. Медичний персонал здійснює лікувально-профілактичні заходи, в тому числі проведення обов'язкових медичних оглядів, контроль за станом  здоров'я, фізичним розвитком дитини, організацією фізичного виховання, загартуванням, дотриманням санітарно-гігієнічних норм та правил, режимом та якістю харчування.

6.3. ДОШКІЛЬНИМ ЗАКЛАД надає приміщення і забезпечує належні умови для роботи медичного персоналу та проведення лікувально-профілактичних заходів.

 

VII. УЧАСНИКИ  НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

 

  7.1. Учасниками навчально-виховного процесу у ДОШКІЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ є:

- діти дошкільного віку ;

- завідувач;

- вихователь-методист;

- педагогічні працівники;

- медичні працівники;

- помічники вихователів та няні-санітарки;

- батьки або особи, які їх замінюють;

- фізичні особи, які надають освітні послуги у сфері дошкільної освіти;

- інші спеціалісти.

7.2. За успіхи у роботі учасники навчально-виховного процесу можуть бути відзначені  державними та місцевими нагородами, іншими видами морального та материального заохочення у відповідності до законодавства України.

7.3. Права дитини у сфері дошкільної освіти:

- безоплатність дошкільної освіти в ДОШКІЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ;

- безпечні та нешкідливі для здоров'я умови утримання, розвитку, виховання і навчання;

- захист від будь-якої  інформації, пропаганди та агітації, що завдає шкоди її  здоров'ю, моральному та духовному розвитку;

- безоплатне медичне обслуговування в ДОШКІЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ;

- захист від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять здоров'ю дитини, а також фізичного та психічного насильства, приниження її гідності;

- здоровий спосіб життя.

7.4. Права батьків або осіб, які їх замінюють:

- обирати і бути обраними до органів громадського самоврядуван закладу;

- звертатися до відповідних органів управління освітою з питань розвитку, виховання і навчання своїх дітей;

- брати участь в покращанні організації навчально-виховного проце та зміцненні матеріально-технічної бази закладу;

- відмовлятися від запропонованих додаткових освітніх послуг;

- захищати законні інтереси своїх дітей у відповідних державних та судових органах;

- інші права, що не суперечать законодавству України.

Батьки або особи, які їх замінюють, зобов'язані:

- своєчасно вносити плату за харчування дитини в ДОШКІЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ у встановленому порядку;

- своєчасно повідомляти ДОШКІЛЬНИЙ ЗАКЛАД про можливість відсутності або хвороби дитини;

- у разі невідвідування дитиною ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ упродовж 3-х днів, батьки або особи, які їх замінюють, зобов’язані надати довідку про стан здоров’я дитини;

- постійно дбати про фізичне здоров’я, психічний стан дитини створювати належні умови для розвитку її природних задатків, нахилів та здібностей;

- поважати гідність дитини;

- виховувати в дитини працелюбність, шанобливе ставлення до старших за віком, державної й рідної мови, до народних традицій і звичаїв;

- виховувати у дітей любов до України, повагу до національних, історичних, культурних цінностей українського народу, дбайливе ставлення до довкілля;

- інші обов’язки, що не суперечать законодавству України.

7.5. На посаду педагогічного працівника ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ приймається особа, яка має відповідну освіту, а також стан здоров’я якої дозволяє виконувати професійні обов'язки.

7.6. Трудові відносини регулюються законодавством України про працю, Законами України "Про освіту", "Про дошкільну освіту", іншими нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до них, правилами внутрішнього трудового розпорядку.

  7.7. Педагогічні працівники мають право:

- на вільний вибір педагогічно доцільних форм, методів і засобів роботи з дітьми;

- брати участь у роботі органів самоврядування ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ;

- на підвищення кваліфікації, участь у методичних об'єднаннях, нарадах тощо;

- проводити в установленому порядку науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу;

- вносити пропозиції щодо поліпшення роботи ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ;

- на соціальне та матеріальне забезпечення відповідно до законодавства;

- об'єднуватися у професійні спілки та бути членами інших об'єднань громадян, діяльність яких не заборонена законодавством;

- на дострокову атестацію на отримання відповідної категорії та педагогічного звання;

- на захист професійної честі та власної гідності;

- інші права, що не суперечать законодавству України.

7.8. Педагогічні працівники зобов'язані:

- виконувати Статут, правила внутрішнього розпорядку, посадову інструкцію, накази та розпорядження керівництва, управління освіти, умови контракту чи трудового договору;

- дотримуватися педагогічної етики, норм загальнолюдської моралі, поважати гідність дитини та її батьків;

- забезпечувати емоційний комфорт, захист дитини від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять її здоров'ю, а також від фізичного та психологічного насильства;

- постійно підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну культуру;

- забезпечувати умови для засвоєння вихованцями навчальних програм відповідно до державних вимог щодо змісту, рівня та обсягу дошкільної освіти, сприяти розвиткові здібностей дітей;

- інші  обов'язки, що не суперечать законодавству України.

7.9. Педагогічні та інші працівники приймаються на роботу до ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ завідувачем.

7.10. Працівники ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ несуть відповідальність за збереження життя, фізичне і психічне здоров'я дитини згідно із законодавством України.

7.11. Працівники ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ у відповідності до             статті 26 Закону України "Про забезпечення санітарного та епідемічногоблагополуччя населення" проходять періодичні безоплатні медичні огляди згідно з вимогами органів місцевого самоврядування та санітарно-епідеміологічної служби.

7.12. Педагогічні працівники ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ підлягають атестації, яка здійснюється, як правило, один раз на п'ять років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого Міністерством світи і науки України.

7.13. Педагогічні працівники, які систематично порушують Статут, правила внутрішнього розпорядку ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ, не виконують посадових обов'язків, умови колективного договору (контракту) або за результатами атестації, не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи завідувачем ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ відповідно до законодавства України.

7.14. Права, обов’язки та соціальні гарантії інших працівників ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ регулюються трудовим законодавством та правилами  внутрішнього трудового розпорядку ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ.

 

VIII. УПРАВЛІННЯ ДОШКІЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ

 

8.1. Управління ДОШКІЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ здійснюється його ЗАСНОВНИКОМ, Департаментом освіти Харківської міської ради та управлінням освіти адміністрації Червонозаводського району Харківської міської ради в межах повноважень, законодавством України.

8.2. Безпосереднє керівництво роботою ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ здійснює його завідувач, який призначається і звільняється з посади ЗАСНОВНИКОМ або уповноваженим ним органом управління освітою з дотриманням законодавства України.

Завідувач ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ:

- відповідає за реалізацію завдань дошкільної освіти, визначених Законом України "Про дошкільну освіту", та забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту і обсягу;

- здійснює керівництво і контроль за діяльністю ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ, діє від імені закладу, представляє його в державних та інших органах, установах і організаціях, укладає угоди з юридичними та фізичними особами;

- розпоряджається в установленому порядку майном і коштами ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ в межах своєї компетенції й відповідає за дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ;

- приймає на роботу та звільняє з роботи працівників ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ;

- видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження, контролює їх виконання;

- затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку, посадові інструкції працівників за погодженням з профспілковим комітетом;

- забезпечує дотримання санітарно-гігієнічних, протипожежних норм і правил, техніки безпеки, вимог безпечної життєдіяльності дітей і працівників;

- відповідає за реалізацію завдань дошкільної освіти, визначених законом України „Про дошкільну освіту”, та забезпечення рівня дошкільної освіти в межах державних вимог до її змісту й обсягу;

- контролює відповідність застосованих форм, методів і засобів розвитку, виховання і навчання дітей їх віковим, психофізіологічним особливостям, здібностям і потребам;

- підтримує ініціативу щодо вдосконалення освітньої роботи, заохочує творчі пошуки, дослідно-експериментальну роботу педагогів;

- організовує різні форми співпраці з батьками або особами, або особами, які їх замінюють;

- щороку звітує про свою діяльність на загальних зборах (конференціях колективу та батьків, або осіб, які їх замінюють.

8.3. Постійно діючий колегіальний орган у ДОШКІЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ педагогічна рада.

До складу педагогічної ради входять: завідувач, вихователь-методист, педагогічні працівники, медичні працівники, інші працівники. Можуть входити голови батьківських комітетів. Запрошеними з правом дорадчого голосу можуть бути представники громадських організацій, педагогічні працівники загальноосвітніх навчальних закладів, батьки або особи, які їх замінюють.

Головою педагогічної ради є завідувач ДОШКІЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ.

Педагогічна рада ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ:

- розглядає питання удосконалення організації навчально - виховного процесу в ДОШКІЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ та приймає відповідні рішенн;

 - оцінює результативність реалізації Базового компоненту та якісного виконання програм розвитку, виховання і навчання дітей кожної вікової групи;

- визначає та схвалює план роботи ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ;

- затверджує заходи щодо зміцнення здоров’я дітей;

- обговорює питання підвищення кваліфікації педагогічних працівни розвитку їхньої творчої ініціативи, впровадження у навчально-виховний процес досягнень науки та передового педагогічного досвіду;

- аналізує проведення експериментальної та інноваційної діяльносі ДОШКІЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ:

- визначає шляхи співпраці ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ з сім’єю;

- розглядає питання морального та матеріального заохочеі працівників ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ;

- заслуховує звіти педагогічних працівників, які проходять атестацію;

- затверджує план підвищення педагогічної (фахової) майстерності педагогічних працівників;

- розглядає інші питання, визначені Положенням.

Робота педагогічної ради планується відповідно до потреб ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ.

Кількість засідань педагогічної ради становить не менше чотирьох на рік.

8.4.Органом громадського самоврядування закладу є загальні збори колективу ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ та батьків або осіб, які їх замінюють які скликаються не рідше одного разу на рік.

Рішення загальних зборів приймаються простою більшістю голосів від загальної кількості присутніх.

Загальні збори:

- обирають раду дошкільного закладу, її членів і голову, встановлюють терміни її повноважень;

- заслуховують звіт керівника закладу, голови ради ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ з питань статутної діяльності закладу, дають їй оцінку шляхом таємного або відкритого голосування;

- розглядають питання навчально-виховної, методичної та фінансово- господарської діяльності ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ;

- затверджують основні напрями вдосконалення роботи і розвитку ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ;

- виконують інші функції, що не суперечать законодавству України.

8.5. У період між загатьними зборами діє рада ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ.

Кількість засідань ради визначається за потребою.

Засідання ради ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ є правомірним, якщо в ньому бере участь не менше двох третин її членів.

Рада закладу:

- організовує виконання рішень загальних зборів;

- розглядає питання поліпшення умов для здобуття дошкільної освіти, зміцнення матеріально-технічної бази, поповнення й використання бюджету закладу;

- вносить пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу;

- погоджує зміст і форми роботи з педагогічної освіти батьків;

- виконує інші функції, що не суперечать законодавству України.

8.6. У ДОШКІЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ може діяти піклувальна рада - орган самоврядування, який формується з представників органів виконавчої влади, підприємств, установ, навчальних закладів, організацій, окремих громадян з метою залучення громадськості до вирішення проблем освіти, забезпечення сприятливих умов ефективної роботи ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ.

Піклувальна рада (у складі 7-15 осіб) створюється за рішенням загальних зборів або ради ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ. Члени піклувальної ради обираються на загальних зборах ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ і працюють на громадських засадах. Очолює піклувальну раду голова, який обирається шляхом голосування на її засіданні з числа членіз піклувальної ради. Кількість засідань визначається їх доцільністю, але, як правило, не менше ніж чотири рази на рік.

Основними завданнями піклувальної ради є:

- співпраця з органами виконавчої влади, підприємствами, установами, організаціями, навчальними закладами, окремими громадянами, спрямована на поліпшення умов утримання дітей у ДОШКІЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ;

- сприяння зміцненню матеріально-технічної, культурно-спортивної  корекційно-відновлювальної, лікувально-оздоровчої бази ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ;

- сприяння залученню додаткових джерел фінансування ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ;

- сприяння організації та проведенню заходів, спрямованих на охорону життя та здоров'я учасників навчально-виховного процесу;

- організація дозвілля оздоровлення дітей та працівн ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ;

- стимулювання творчої праці педагогічних працівників;

- всебічне зміцнення зв'язків між родинами дітей та ДОШКІЛЬН ЗАКЛАДОМ;

- сприяння соціально-правовому захисту учасників навчально-виховного процесу

 

IX. МАЙНО ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

 

9.1. Майно ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ є власністю територіальної громади міста Харкова, в особі управління комунального майна та приватизації Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської ради, належить управлінню освіти Червонозаводської районної в місті Харкові ради на праві оперативного управління відповідно до законодавства України, Статуту закладу та договору передачі майна в оперативне управління, укладеного між управлінням осівіти Червонозаводської районної в місті Харкові ради та управлінням комунального майна та приватизації Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської ради.

9.2. Матеріально-технічна база ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ включає будівлі, споруди, земельні ділянки, комунікації, інвентар, обладнання інше.

9.3. ДОШКІЛЬНИЙ ЗАКЛАД  має право здійснювати всі дії, пов’язані з рухом основних фондів, а також здійснювати передачу в оренду та списання основних фондів згідно з законодавством України за погодженням з управлінням освіти Червонозаводської районної в місті Харкові ради та управлінням освіти Департаменту з гуманітарних та соціальних питань Харківської міської ради за дозволом управління комунального майна та приватизації Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської ради.

 

X. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ДОШКІЛЬНОГО

 

10.1. Джерелами фінансування ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ є кошти:

- кошти місцевого бюджету, що надходять у розмірі, не нижчому від передбаченого нормативами фінансування ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ;

- кошти, одержані від громадян за надання платних послуг у галузі освіти;

- доходи від надання в оренду приміщень, обладнання та іншого майна;

- дотації органів місцевого самоврядування;

- добровільні грошові внески і спонсорські пожертвування підприємств, установ, організацій та окремих громадян, юридичних і фізичних осіб;

- інші надходження, не заборонені законодавством України.

10.2. ДОШКІЛЬНИЙ ЗАКЛАД за погодженням із Засновником має право:

- придбати, орендувати необхідне йому обладнання та інше майно;

- отримувати допомогу від будь-якого підприємства, установи, організації або приватних осіб.

10.3. Статистична звітність про діяльність ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ здійснюється відповідно до законодавства.

10.4. Порядок ведення діловодства і бухгалтерського обліку в ДОШКІЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ визначається законодавством, нормативно- правовими актами Міністерства освіти і науки України та інших центральних органів виконавчої влади, яким підпорядковуються дошкільні заклади.

Бухгалтерський облік здійснюється через централізовану бухгалтерію управління освіти Червонозаводської районної в місті Харкові ради.

 

XI. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

 

11.1. ДОШКІЛЬНИЙ ЗАКЛАД відповідно до законодавства України має право укладати угоди і договори про співробітництво, встановлювати прямі зв’язки з навчальними закладами, науковими установами, підприємствами, організаціями, відомствами, фондами, товариствами, окремими громадянами як на території України, так і за її межами.

 

XII.      КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

 

12.1. ДОШКІЛЬНИЙ ЗАКЛАД підпорядкований, підзвітний Засновникові, управлінню освіти Департаменту освіти з гуманітарних та соціальних питань Харківської міської ради, управлінню освіти Червонозаводської районної в місті Харкові ради.

12.2. Основною формою контролю за діяльністю ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ є державна атестація, що проводиться один раз на десять років у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

12.3. Контроль за дотриманням ДОШКІЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ державних вимог щодо змісту, рівня й обсягу дошкільної освіти здійснюється управлінням освіти Департаменту з гуманітарних та соціальних питань Харківської міської ради, управлінням освіти Червонозаводської районної у місті Харкові ради.

12.4. Зміст, форми та періодичність контролю, не пов’язаного з навчально-виховним процесом, встановлюється засновником ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ.

 

XIII.   ЛІКВІДАЦІЯ ТА РЕОРГАНІЗАЦІЯ ЗАКЛАДУ

 

13.1. Реорганізація чи ліквідація ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ допускається лише за згодою територіальної громади (загальних зборів) міста або на підставі результатів місцевого референдуму.

13.2. Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною ЗАСНОВНИКОМ, а у випадках ліквідації за рішенням господарського суду - ліквідаційною комісією, призначеною цим органом.

13.3. З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління ДОШКІЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ.

 

13.4. При реорганізації чи ліквідації ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ працівникам, які звільняються або переводяться, гарантується дотримання їх прав та інтересів відповідно до законодавства про працю України.